7nth Pass JobsCochin ShipyardUncategorized

മിനിമം ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ളവർക്ക് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പിയാർഡിൽ അവസരം: ജനറൽ വർക്കർ തസ്തികകളിലേക്ക് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (സി‌എസ്‌എൽ) ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) ജോലി ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളുള്ള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 20 ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) തസ്തികകൾ കൊച്ചി-കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം വാക്ക്-ഇൻ (അഭിമുഖം) 18.09.2023-ന്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL).

ഹൈലൈറ്റുകൾ

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL)
 • തസ്തികയുടെ പേര്: ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്)
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: താൽക്കാലിക
 • പരസ്യ നമ്പർ : CSL/P&A/RECTT/CONTRACT/CSE കാന്റീന്/2020/25
 • ഒഴിവുകൾ : 20
 • ജോലി സ്ഥലം: കൊച്ചി – കേരളം
 • ശമ്പളം : 17,300 – 18,400 രൂപ (മാസം തോറും)
 • തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മോഡ്: വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ
 • അറിയിപ്പ് തീയതി : 05.09.2023
 • അഭിമുഖത്തിൽ നടക്കുക : 18.09.2023

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി:

 • അറിയിപ്പ് തീയതി: 05 സെപ്റ്റംബർ 2023
 • അഭിമുഖത്തിൽ നടക്കുക : 18 സെപ്റ്റംബർ 2023

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

 • ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീൻ) : 20 തസ്തികകൾ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

 • ആദ്യ വർഷം : 17,300/- [Consolidated Pay (per month)] Rs.3,600/- [Compensation for Extra Hours of Work (per month)]
 • രണ്ടാം വർഷം : Rs.17,900/- [Consolidated Pay (per month)] Rs.3,700/- [Compensation for Extra Hours of Work (per month)]
 • മൂന്നാം വർഷം: Rs.18,400/- [Consolidated Pay (per month)] Rs.3,800/- [Compensation for Extra Hours of Work (per month)]

പ്രായപരിധി:

 • a) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2023 സെപ്റ്റംബർ 18-ന് 30 വയസ്സിൽ കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 1993 സെപ്റ്റംബർ 19-നോ അതിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.
 • ബി) ഒബിസി (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സംവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള തസ്തികകളിൽ ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ 3 വർഷം ഇളവ് ലഭിക്കും.
 • c) ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന പ്രായപരിധി ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കും (PwBD) മുൻ സൈനികർക്കും ഇളവ് നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, എല്ലാ പ്രായ ഇളവുകളും പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രായപരിധി 45 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല.

യോഗ്യത:

 • അത്യാവശ്യം: ഏഴാം ക്ലാസിൽ വിജയിക്കുക.
 • അഭികാമ്യം: a) ഗവൺമെന്റ് ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് സർവീസ് എന്നിവയിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്/ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. b) മലയാളം പരിജ്ഞാനം
 • അനുഭവം: – ഫാക്ടറി കാന്റീനിലോ – ലൈസൻസുള്ള ഫുഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഏജൻസിയിലോ – ഹോട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ – മെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് കാന്റീനിലോ – ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനോ വിളമ്പുന്നതിനോ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം.

അപേക്ഷാ ഫീസ്:

 • കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ:


എ) 100 മാർക്കിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന എഴുത്തുപരവും പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷകളിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി.

 • എഴുത്തുപരീക്ഷ – 20 മാർക്ക് (60 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യം)
 • പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് – 80 മാർക്ക്
 • ആകെ – 100 മാർക്ക്

b) എഴുത്തുപരവും പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഓരോ മിനിമം പാസ് മാർക്ക് താഴെ പറയുന്നതായിരിക്കും:- റിസർവ് ചെയ്യാത്ത തസ്തികകൾക്കും EWS ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 50 %, OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 45% ഒഴിവുകൾക്ക് മാത്രം ഒബിസി, പിഡബ്ല്യുബിഡി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 40 %.

സി) എഴുത്ത്, പ്രായോഗിക പരീക്ഷകളിൽ വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നേടിയ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരേ മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്ക് നേടിയാൽ, പ്രായപരിധിയിലെ സീനിയോറിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആപേക്ഷിക യോഗ്യത തീരുമാനിക്കും.

പൊതുവിവരങ്ങൾ:

വാക്ക്-ഇൻ-സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്നവ സമർപ്പിക്കണം:-

 • ഐ. അപേക്ഷയിൽ ഒട്ടിച്ച സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ സഹിതം അനുബന്ധം I-ലെ അപേക്ഷാ ഫോം.
 • ii. ഒരു ഫോട്ടോ-ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് (യഥാർത്ഥത്തിൽ)
 • iii. ആധാറിന്റെ ഒറിജിനൽ & സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.
 • iv. ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും, പ്രായം/ജനന തീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, അനുഭവം, ജാതി, വൈകല്യം തുടങ്ങിയവയുടെ തെളിവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും.
 • h) പരസ്യ വിജ്ഞാപനം അനുസരിച്ച് അപേക്ഷാ ഫോം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അപൂർണ്ണവും ഒപ്പിടാത്തതുമായ അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഫീൽഡിൽ മാലിന്യം / ജങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ നിരസിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
 • i) അപൂർണ്ണമായ, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റിൽ അല്ലാത്ത, വ്യക്തമല്ലാത്ത, ആവശ്യമായ എൻക്ലോസറുകളില്ലാതെയുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒരു കാരണവും നൽകാതെ ചുരുക്കത്തിൽ നിരസിക്കപ്പെടും കൂടാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കത്തിടപാടുകളും സ്വീകരിക്കില്ല.
 • j) പ്രായം, യോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, അംഗവൈകല്യം തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെയെല്ലാം സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും പരിശോധനയ്‌ക്കായി ഹാജരാക്കുകയും ചേരുന്ന സമയത്തോ മറ്റേതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിലോ ഹാജരാക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പരിഗണിക്കുകയും വേണം. യഥാർത്ഥ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ശക്തി. അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ, സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിരസിക്കപ്പെടും.

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം:

വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന അപേക്ഷകർ 2023 സെപ്റ്റംബർ 18-ന് 0900 മണിക്കൂർ മുതൽ 1300 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള തസ്‌തികകളിലേക്ക് അവരുടെ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി വാക്ക് ഇൻ സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിശ്ചിത മാതൃകയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. “റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, തേവര ഗേറ്റ്, കൊച്ചി – 682 015.”

താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക:

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തുറക്കുക www.cochinshipyard.com
 • “റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്/ കരിയർ/ പരസ്യ മെനു” ലിങ്കിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) ജോലി അറിയിപ്പ് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • താഴെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ / രജിസ്ട്രേഷൻ ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെയും ആവശ്യമായ മറ്റ് രേഖകളുടെയും പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.
 • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയായി പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും അറ്റാച്ചുചെയ്യുക (അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക) കൂടാതെ സ്വയം ഒപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക.
 • അടുത്തതായി, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിന് (CSL) അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ, അറിയിപ്പ് മോഡ് അനുസരിച്ച് പണമടയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
 • നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷയുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുത്ത് കവർ ചെയ്യുക.
 • അവസാനമായി,വാക്ക്-ഇൻ 18 സെപ്റ്റംബർ 2023

താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് വാക്ക്-ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കാം

Important Links
Official NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close