KERALA JOBPSC

കേരള പി.എസ്.സി: കേരള ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വിജ്ഞാപനം 2022

യൂണിഫോം ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വീണ്ടുമൊരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എൻ.സി.എ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷകൾ നൽകാം. ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

 • ബോർഡ്: വനവകുപ്പ്
 • ജോലി തരം: കേരള സർക്കാർ
 • വിജ്ഞാപന നമ്പർ: 303/2022-305/2022
 • നിയമനം: NCA റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 • ആകെ ഒഴിവുകൾ: 06
 • തസ്തിക: ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ
 • ജോലിസ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം: ഓൺലൈൻ
 • അപേക്ഷിക്കേണ്ട തീയതി: 2022 ജൂലൈ 30
 • അവസാന തീയതി: 2022 ഓഗസ്റ്റ് 31

ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപന പ്രകാരം വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി ഏകദേശം ആറോളം ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാറ്റഗറി നമ്പർ, ജില്ല, ഒഴിവുകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ താഴെ നൽകുന്നു.

കമ്മ്യൂണിറ്റി,
കാറ്റഗറി
നമ്പർ

ജില്ല

ആകെ
ഒഴിവുകൾ

മുസ്ലിം

(303/2022)

തിരുവനന്തപുരം

01

പത്തനംതിട്ട

01

കോട്ടയം

01

കോഴിക്കോട്

01

ഒബിസി
(304/2022)

തിരുവനന്തപുരം

01

വിശ്വകർമ്മ
(305/2022)

മലപ്പുറം

01

ജോലിയുടെ രൂപരേഖ

ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു :

 •  പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരതയും പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥയും ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്.
 • ഒരു നിശ്ചിത പ്രദേശത്തെ സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക.
 • വനങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും.
 • വനത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ഉപജീവന സാധ്യതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്.
 •  തനതായ ഇനം സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരാനും താമസിക്കാനും നിലനിൽക്കാനും കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ.
 • സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക.

പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ

19 വയസ്സ് മുതൽ 33 വയസ്സ് വരെയാണ് ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ NCA ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 1989 ജനുവരി രണ്ടിനും 2003 ജനുവരി ഒന്നിനും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾ

അംഗീകൃത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടു പാസായിരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. ഈ യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ

കേരള ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം വനവകുപ്പ് അതിന്റെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു നല്ല ശമ്പളം നൽകുന്നു. നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റ് ഇൻസെന്റീവുകളും സഹിതം മികച്ച ശമ്പള പാക്കേജ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിനാൽ കേരള വനവകുപ്പിലെ ജോലി അഭിമാനകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു

ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന്റെ ശമ്പള സ്കെയിൽ 20,000 രൂപ – 45,800 രൂപയാണ്. ഏഴാം ശമ്പളക്കമ്മീഷൻ ഉത്തരവനുസരിച്ച് വിവിധ അലവൻസുകൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കും. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 20000 മുതൽ 45500 വരെ, മൊത്ത ശമ്പളം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 2 മടങ്ങ് ആയിരിക്കും*

ശാരീരിക ആവശ്യകതകൾ

എന്റുറൻസ് ടെസ്റ്റ്‌

 • പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 13 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് 2 കിലോമീറ്റർ ഓടി പൂർത്തിയാക്കണം. 
 • വനിത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടി എത്തണം.

പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

(i) ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:

ഉയരം കുറഞ്ഞത് 168 സെന്റീമീറ്റർ, നെഞ്ചളവ് 81 സെന്റീമീറും 5 സെന്റീമീറ്റർ വികാസവും

(ii) കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ: എല്ലാ പുരുഷ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും താഴെപ്പറയുന്ന 8 ഇനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

• 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 14 സെക്കൻഡ്

• ഹൈജമ്പ് : 132.20 സെന്റീമീറ്റർ

• ലോങ്ങ് ജമ്പ്: 457.20 സെന്റീമീറ്റർ

• ഷോട്ട് പുട്ട് (7264 ഗ്രാം): 609.60

• ത്രോയിങ് ദി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ: 6096 സെ.മീ

• റോപ്പ് ക്ലൈംബിംഗ്: 365.80 സെ.മീ

• പുൾ അപ്പ് അഥവാ ചിന്നിംഗ്: 8 തവണ

• 1500 മീറ്റർ ഓട്ടം : 5 മിനിറ്റ് 44 സെക്കൻഡ്

വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

(i) ശാരീരിക യോഗ്യതകൾ:

ഉയരം കുറഞ്ഞത് 157 സെന്റീമീറ്റർ, നെഞ്ചളവ് ബാധകമല്ല

(ii) കായികക്ഷമതാ പരീക്ഷ: എല്ലാ വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും താഴെപ്പറയുന്ന 9 ഇനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിൽ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം.

• 100 മീറ്റർ ഓട്ടം: 17 സെക്കൻഡ്

• ഹൈജമ്പ് : 106 സെന്റീമീറ്റർ

• ലോങ്ങ് ജമ്പ്: 305 സെന്റീമീറ്റർ

• ഷോട്ട് പുട്ട് (4000 ഗ്രാം): 400 സെ.മീ

• ത്രോയിങ് ദി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ: 1400 സെ.മീ

• 200 മീറ്റർ ഓട്ടം: 36 സെക്കൻഡ്

• പുൾ അപ്പ് അഥവാ ചിന്നിംഗ്: 8 തവണ

• സ്കിപ്പിംഗ് (ഒരു മിനിറ്റ്): 80 തവണ

• ഷട്ടിൽ റൈസ് (2500 സെന്റീമീറ്റർ × 400 സെന്റീമീറ്റർ): 26 സെക്കൻഡ്

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ നടപടിക്രമം

› OMR പരീക്ഷ

› ശാരീരിക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ

› റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്

› നിയമനം

 എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

› താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പി എസ് സി യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കണം

› അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ കോളത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്

› കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മുഖേന ആദ്യമായി അപേക്ഷിക്കുന്നവർ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തിയും മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്തും അപേക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക

അറിയിപ്പുകൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

› താഴെ കാറ്റഗറി നമ്പർ എന്നുള്ള കോളത്തിൽ 303/2022-305/2022 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

› തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കുക

› അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഉദ്യോഗാർഥികൾ നിർബന്ധമായും വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക.

അറിയിപ്പ്

ഡൗൺലോഡ്

ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കൂടുതൽ തൊഴിൽ വാർത്തകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!
Close