KERALA JOBPSC

ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (മീഡിയം / ഹെവി പാസഞ്ചർ / ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ) ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക

 

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പിഎസ്‌സി) കേരള സെറാമിക്‌സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (ഇടത്തരം / ഹെവി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ) തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സർക്കാർ ഡ്രൈവർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് ഒരു മികച്ച അവസരമാണ്. ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുകയുള്ളൂ. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ 20.06.2022 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർക്ക് 20.07.2022-ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

കേരള പിഎസ്‌സിയെക്കുറിച്ച്:

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 320 (3) പ്രകാരം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സിവിൽ സർവീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കമ്മീഷൻ സർക്കാരിനെ ഉപദേശിക്കുകയും നിയമന അധികാരികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും എഴുത്തുപരീക്ഷ നടത്തുകയും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ടെസ്റ്റുകൾ, ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്, ഇന്റർവ്യൂ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനത്തിനായി ഉപദേശിക്കുകയും ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സംവരണ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനമായ തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.


കേരള പിഎസ്‌സി ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (മീഡിയം / ഹെവി പാസഞ്ചർ / ഗുഡ്‌സ് വെഹിക്കിൾ) : 189/2022

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:

ഇവൻറ് തീയതി
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ തുടക്കം മുതൽ 20.06.2022
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 20.07.2022

കേരള പിഎസ്‌സി ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (മീഡിയം / ഹെവി പാസഞ്ചർ / ഗുഡ്‌സ് വെഹിക്കിൾ) : 189/2022 ഏറ്റവും പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിശദാംശങ്ങൾ 2022

 പ്രായപരിധി വിശദാംശങ്ങൾ;

18 – 39, 02.01.1983 നും 01.01.2004 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ. മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്കും എസ്‌സി/എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും സാധാരണ പ്രായത്തിൽ ഇളവുണ്ട്.

വിഭാഗം പ്രായം ഇളവ്
ഒ.ബി.സി 3 വർഷം
എസ്.സി. & എസ്.ടി 5 വർഷം
വിധവ 5 വർഷം
ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ 15 വർഷം

 യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ

1. സ്റ്റാൻഡേർഡ് VII അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയിൽ ഒരു വിജയം.

2. ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ്, ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് എന്നിവ ഡ്രൈവർ ബാഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ഓടിക്കാൻ നിലവിലെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന് കുറഞ്ഞത് 3 വർഷമെങ്കിലും നിലനിൽക്കും, കൂടാതെ 16.01.1979 ന് ശേഷം നൽകിയ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി ഗുഡ്‌സ് വെഹിക്കിൾസ്, ഹെവി ഡ്യൂട്ടി പാസഞ്ചർ വെഹിക്കിൾ എന്നിവ ഓടിക്കാൻ പ്രത്യേക അംഗീകാരം നൽകണം.

3. മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്‌നസ്: താഴെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആരോഗ്യപരമായി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം:-

(i) ചെവി :- കേൾവി പൂർണമായിരിക്കണം

(ii)കണ്ണ്:-

വിദൂര കാഴ്ച :- 6/6 സ്നെല്ലെൻ

കാഴ്ചയ്ക്ക് സമീപം :- 0.5 സ്നെല്ലെൻ

വർണ്ണ ദർശനം :- സാധാരണ

രാത്രി അന്ധത :- ഇല്ല

(iii) പേശികളും സന്ധികളും :- പക്ഷാഘാതം ഇല്ല കൂടാതെ സ്വതന്ത്രമായ ചലനങ്ങളുള്ള എല്ലാ സന്ധികളും

(iv) നാഡീവ്യൂഹം :- തികച്ചും സാധാരണമാണ്, ഏതെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്

ഒഴിവുകളും ശമ്പള വിശദാംശങ്ങളും

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ഒഴിവ് ശമ്പളം
ഡ്രൈവർ കം ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (ഇടത്തരം / ഹെവി പാസഞ്ചർ / ചരക്ക് വാഹനം) 2(രണ്ട്) പേ സ്കെയിൽ 87,10 -17,980

 എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കേരള പിഎസ്‌സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പ്രകാരം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കേരള പി.എസ്.സി. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അവരുടെ ഉപയോക്തൃ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു. സ്ഥാനാർത്ഥി ‘ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റിന്റെ ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുക. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 22.06.2022-ന് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും അപേക്ഷാ ലിങ്കും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകൾ

Official NotificationClick Here
Apply NowClick Here
Official WebsiteClick Here

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close