CENTRAL GOVT JOB

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022: ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 – ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് 15 ഒഴിവുകളുടെ ആയ / വാർഡ് സഹായിക / കുക്ക് / ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് / സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ / ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്  അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.. 10/12 യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവസാന തീയതി 19 ജൂലൈ 2022-നോ അതിന് മുമ്പോ തപാൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. വിശദമായ യോഗ്യതയും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന: 1932 ഒക്ടോബർ 8-ന് സ്ഥാപിതമായ ഇതിന്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ലോകത്തിലെ വ്യോമസേനകളിൽ നാലാമത്തേതാണിത്, ഇന്ത്യൻ വ്യോമാതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുകയും സായുധ പോരാട്ടത്തിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ദൗത്യം. ഓപ്പറേഷൻ വിജയ്, ഓപ്പറേഷൻ മേഘ്‌ദോട്ട്, ഓപ്പറേഷൻ കാക്ടസ്, ഓപ്പറേഷൻ പൂമാലൈ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഏറ്റെടുത്ത പ്രധാന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

IAF ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022:

ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ഡയാൻ എയർഫോഴ്സ് റാലി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022:

ജോലിയുടെ പങ്ക് ആയ/വാർഡ് സഹായിക/കുക്ക്/ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ്/സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ
യോഗ്യത 10th
ആകെ ഒഴിവുകൾ 15
അനുഭവം പുതുമുഖങ്ങൾ/പരിചയമുള്ളവർ
സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ലെവൽ 1,2
ജോലി സ്ഥലം ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, സെക്കന്തരാബാദ്
അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി 19 ജൂലൈ 2022

വിശദമായ യോഗ്യത:

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ആയ/വാർഡ് സഹായിക:

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത. അഭികാമ്യം: ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്നോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ആശുപത്രികളിലോ നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളിലോ ആയ ആയി ഒരു വർഷത്തെ പരിചയം.

സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്):

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത; ലൈറ്റ്, ഹെവി വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധുതയുള്ള സിവിൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം; ഡ്രൈവിംഗിൽ പ്രൊഫഷണൽ വൈദഗ്ധ്യവും മോട്ടോർ മെക്കാനിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഉണ്ടായിരിക്കണം; മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയം.

കുക്ക് (ഓർഡിനറി ഗ്രേഡ്):

 • കാറ്ററിംഗിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ള അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള മെട്രിക്കുലേഷൻ; ട്രേഡിൽ 1 വർഷത്തെ പരിചയം.

ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് സ്റ്റാഫ് (HKS):

 • അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ മെട്രിക്കുലേഷൻ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത.

പ്രായപരിധി: 18-25 വയസ്സ്

 • SC/ST: 5 വർഷം
 • ഒബിസി: 3 വർഷം
 • PWD: 10 വർഷം

ആകെ ഒഴിവുകൾ:

 • ആയ / വാർഡ് സഹായിക – 2 പോസ്റ്റുകൾ
 • സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ – 2 പോസ്റ്റുകൾ
 • കുക്ക് – 9 പോസ്റ്റുകൾ
 • ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് – 2 പോസ്റ്റുകൾ

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:

 • പിതാവ് / വാർഡ് സഹായിക – ലെവൽ 1
 • സിവിലിയൻ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡ്രൈവർ – ലെവൽ 2
 • കുക്ക് – ലെവൽ 2
 • ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് – ലെവൽ 1

സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയ:

 • പ്രായപരിധി, മിനിമം യോഗ്യത, രേഖകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ അപേക്ഷകളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷം, യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള കോൾ ലെറ്ററുകൾ നൽകും. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതുണ്ട്. മിനിമം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എഴുത്തുപരീക്ഷ.
 • എഴുത്ത് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ് :- ജനറൽ ഇന്റലിജൻസ് & റീസണിംഗ്, ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ജനറൽ അവയർനസ്. ചോദ്യവും ഉത്തരവും ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായിരിക്കും.
 • ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും (ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ 10 ഇരട്ടിയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയേക്കാം) കൂടാതെ ബാധകമാകുന്നിടത്തെല്ലാം നൈപുണ്യ/ശാരീരിക/പ്രായോഗിക പരീക്ഷയ്ക്കായി വിളിക്കപ്പെടും. എഴുത്തുപരീക്ഷയ്ക്ക് 100% വെയിറ്റേജ് നൽകും. പ്രാക്ടിക്കൽ/ഫിസിക്കൽ/സ്‌കിൽ ടെസ്റ്റ് യോഗ്യതാ സ്വഭാവം മാത്രമായിരിക്കും, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കുകൾ മൊത്തം മാർക്കിൽ ചേർക്കില്ല.
 • ഷോർട്ട്‌ലിസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അപേക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം അനുബന്ധത്തിന്റെ പകർപ്പുകളും കൊണ്ടുവരണം

എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം

താൽപ്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപേക്ഷാ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷാഫോം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം തപാൽ വിലാസത്തിലേക്ക് (ചെക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ) 19 ജൂലൈ 2022-നോ അതിനുമുമ്പോ അയയ്ക്കണം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close