CENTRAL GOVT JOBCochin Shipyard

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 ജനറൽ വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക്അപേക്ഷിക്കുക

ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലിസ്റ്റഡ് പ്രീമിയർ മിനി രത്ന കമ്പനിയായ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL), കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) തസ്തികയിലേക്ക് വാക്ക്-ഇൻ-സെലക്ഷൻ വഴി, യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

വകുപ്പ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL),
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് ജനറൽ വർക്കർ
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ ആദ്യ വർഷം ₹ 17,300/- ₹ 3,600/-രണ്ടാം വർഷം ₹ 17,900/- ₹ 3,700/-മൂന്നാം വർഷം ₹ 18,400/- ₹ 3,800
ഒഴിവുകൾ 16
മോഡ് പ്രയോഗിക്കുക ഓഫ്‌ലൈൻ

തസ്തികയുടെ പേര്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവർത്തിപരിചയം എന്നിവ ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു

ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീൻ)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

ഏഴാം ക്ലാസിൽ പാസ് .

അഭികാമ്യം:

a) സർക്കാർ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ/ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് സർവീസ് എന്നിവയിൽ ഒരു വർഷത്തെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ്/ കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്‌മെന്റിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

b) മലയാളം പരിജ്ഞാനം

പ്രവർത്തിപരിചയം

കുറഞ്ഞത് 250 തൊഴിലാളികൾ / ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ / ലൈസൻസുള്ള ഫുഡ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസ് ഏജൻസിയിലെ ഒരു ഫാക്ടറി കാന്റീനിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിചയം

കരാർ കാലയളവ്:

മുകളിലുള്ള പോസ്റ്റ് താൽക്കാലിക സ്വഭാവമുള്ളതും പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യകതകൾക്കും വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തിനും വിധേയമായി പരമാവധി മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക്.

ശമ്പളം :

തസ്തികയുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

  • ആദ്യ വർഷം ₹ 17,300/+ ₹ 3,600/-
  • രണ്ടാം വർഷം ₹ 17,900/- + ₹ 3,700/-
  • മൂന്നാം വർഷം ₹ 18,400/ + ₹ 3,800

വയസ്സ്:

a) ഈ തസ്തികയ്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 2022 ജൂൺ 23-ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല, അതായത് അപേക്ഷകർ 1992 ജൂൺ 24-നോ അതിനു ശേഷമോ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം.

ബി) ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിൽ ഒബിസി (നോൺ-ക്രീമി ലെയർ) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷവും അവർക്കായി സംവരണം ചെയ്ത തസ്തികകളിലെ എസ്‌സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 5 വർഷവും ഇളവ് ലഭിക്കും.

c) വിമുക്തഭടന്മാർക്കുള്ള പ്രായപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായിരിക്കും, സൈനിക സേവന കാലയളവ് യഥാർത്ഥ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് കിഴിച്ച് മൂന്ന് വർഷം കൂടി ചേർത്ത്, പരമാവധി 45 വയസ്സിന് വിധേയമാണ്.

ഡി) ബെഞ്ച്മാർക്ക് വൈകല്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് (PwBD) പ്രായത്തിൽ ഇളവ് നൽകുന്നത് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സാഹചര്യത്തിലും, എല്ലാ പ്രായ ഇളവുകളും പ്രയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള പ്രായപരിധി 50 വയസ്സ് കവിയാൻ പാടില്ല.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി:

a) 100 മാർക്കിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന എഴുത്തുപരവും പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പരീക്ഷകളിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കൽ രീതി.

  • എഴുത്തുപരീക്ഷ: 20 മാർക്ക്
  • പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ്: 80 മാർക്ക്
  • ആകെ: 100 മാർക്ക്

പ്രധാന തീയതിയും സ്ഥലവും:

വാക്ക്-ഇൻ വഴി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി: 23 ജൂൺ 2022 സമയം: 08.30 മണിക്കൂർ മുതൽ 12.30 മണിക്കൂർ വരെ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന സ്ഥലം: റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, തേവര ഗേറ്റ്, കൊച്ചി – 682 015

അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക 15/06/2022
അപേക്ഷ അവസാനിക്കുക 23/06/2022
  1. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന അപേക്ഷകർ 2022 ജൂൺ 23-ന് 0830 മണിക്കൂർ മുതൽ 1230 മണിക്കൂർ വരെയുള്ള തസ്‌തികയിലേക്കുള്ള വാക്ക് ഇൻ സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുകയും നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷകൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡിലെ റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബിൽ സമർപ്പിക്കുകയും വേണം. , Recreation Club, Cochin Shipyard Limited, Thevara Gate, Kochi – 682 015.. അപേക്ഷാ ഫോർമാറ്റ് അനുബന്ധം – ഈ പരസ്യത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ www.cochinshipyard.in (കരിയർ പേജ് CSL, കൊച്ചി) ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാക്ക് – ഇൻ – സെലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അപേക്ഷകർ ഇനിപ്പറയുന്നവ സമർപ്പിക്കണം:-

i) സമീപകാല പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അപേക്ഷയിൽ ഒട്ടിക്കണം .

ii) ഒരു ഫോട്ടോ-ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് (ഒറിജിനൽ )

iii) ആധാറിന്റെ ഒറിജിനൽ & സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്.

iv) ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും, പ്രായം/ജനനതീയതി, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, അനുഭവം, ജാതി, വൈകല്യം തുടങ്ങിയവയുടെ തെളിവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും.

v) RTPCR പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് .

Application Form CLICK HERE
Official Notification CLICK HERE
Official Website CLICK HERE

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close